Ранк

Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдийн Институти (ММНБИ)-ээс жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудын санхүүгийн тайлангуудыг нэгтгэж, аудитын үйлчилгээний зах зээлийн багтаамж, үйл ажиллагааны цар хүрээг тогтоон судалгаа шинжилгээ хийдэг билээ. Өнгөрөгч 5-р сарын 12-ны өдөр ММНБИ-ээс 2015 оны аудитын зах зээлийн үзүүлэлт болон борлуулалтын орлогоор тэргүүлсэн “ТОP-30” компанийн нэрийг албан ёсоор өөрийн вэб хуудсаараа дамжуулан зарлалаа.


Тус жагсаалтаар ОД БҮРТГЭЛ АУДИТ ХХК нь 2015 оны санхүүгийн үзүүлэлтээр Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй үндэсний болон олон улсын сүлжээ 137 хараат бус хөндлөнгийн аудитын компаниас 7-р байранд эрэмбэлэгдэж өндөр амжилт үзүүллээ.

Эх сурвалж: Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн Аудит, Ёс зүй, Эрсдлийн Удирдлагын

Хороо http://www.test.monicpa.mn/index.php?viewThisHomePage=50&contentid=4836

Мөн Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтээс Од Бүртгэл Аудит ХХК-ийг 2014 оны ОНЦЛОХ АУДИТЫН КОМПАНИ-аар шалгаруулсан.